AISS爱丝《萱萱去逛街》写真套图[48P]_萱萱_AISS爱丝

AISS爱丝《萱萱去逛街》写真套图[48P]_萱萱_AISS爱丝

”观何廉臣评语,虽亦推奖此案,而究嫌药量过重,致有南北分别之设想。俾分三次温服下,精神顿复,可自动转。

至大热退后,脉象犹数,遂重用玄参二两以代石膏,取其能滋真阴兼能清外感余热,而又伍以潞参、连翘各五钱。证候内外俱觉寒凉,头疼,气息微喘,身体微形寒战,六脉皆无。

病因心有忿怒,继复饱食,夜眠又当窗受风,晨起遂觉头疼发热,心下痞闷,服药数次病益进。然此物出于东三省,愚亲至其地,见山坡多生此种芍药,开单瓣红花,其花小于寻常芍药花约三倍,而其叶则确系芍药无疑。

效果将药连服四剂,胃中安然不疼,诸病皆愈,身形渐强壮。至将其脑充血之病治愈,而肢体之痿废仍不愈者,皆因其经络瘀塞血脉不能流通也。

视其从前所服诸方,皆系草木之品,其质轻浮,温暖之力究难下达,当以矿质之品温暖兼收涩者投之。每饮一次,调入生鸡子黄一枚。

用生麦芽、鲜茅根者,以二药皆善利小便,而又善达肝木之郁以调气分也。《金匮》有硝石矾石散,原为治女劳疸之专方,愚恒借之以概治疸证皆效,而煎汤送服之药须随证更改。

Leave a Reply